ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van KlankKleur - Studio voor Klank-Massage-Therapie, verder te noemen KlankKleur. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van KlankKleur - Studio voor Klank-Massage-Therapie.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden per post of e-mail van een door KlankKleur verstrekt inschrijfformulier dan wel via de website van KlankKleur die deze opdracht vervolgens schriftelijk, per e-mail of telefonisch bevestigt.
2.2 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.4 De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een aanmelding dient schriftelijk te geschieden.
3.2 In geval van verhindering is de cursist niet gerechtigd een vervanger te sturen.
3.3 Bij annulering tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang is € 50,-- administratiekosten verschuldigd.
Annulering binnen 30 dagen, tussentijdse absentie of beëindiging van de opleiding geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.
3.4 Tussentijds annuleren is niet mogelijk zodra de cursus, workshop of opleiding van start is gegaan. De cursist is dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
3.6 KlankKleur behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.7 KlankKleur is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de opleiding nodig zijn, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de cursist een aanbetaling te doen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4.2 Daarna is betaling van het resterende bedrag in termijnen mogelijk.
4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de cursist er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is het gehele bedrag opeisbaar.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.5 Indien de cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is KlankKleur gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onververminderd het recht van KlankKleur om schadevergoeding te vorderen.
4.6 Zowel KlankKleur als de cursist zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval cursist een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15%(of de dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,-- komen volledig voor rekening van de cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 KlankKleur behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door KlankKleur verstrekte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan KlankKleur toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
5.2 De cursist is verplicht de stukken op eerste verzoek aan KlankKleur te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Alg. Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,-- per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien KlankKleur niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft KlankKleur het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 KlankKleur heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst rederlijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.3 KlankKleur streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is KlankKleur hiervoor jegens de cursist niet aansprakelijk en heeft de cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld.KlankKleur zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 KlankKleur sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval onstaan op de locatie van KlankKleur, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. KlankKleur is niet aansprakelijk voor medische en/of pschychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een training/workshop. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiele, lichamelijke of geestelijke schade.
7.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van KlankKleur uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen KlankKleur aan de cursist terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een training/opleiding.
7.4 Aan de inhoud van brochures kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 8: Klachtenregeling

8.1 Bij geschillen en/of klachten kan de cursist zich wenden tot de klachtencommissie van de NAP (Nederlandse Associatie Psychotherapeuten) of de NGVH (Nederlands genootschap van Healthcounsellers), of in Duitsland bij het Europees Vakverbond voor Klankmassage-therapie.

 

Eveline Bekkering en Erik Karsemeijer
Hoofdstraat 8 – 9444 PB Grolloo (Dr) – Nederland
Tel: 0592-501740 – e-Mail: info@klankkleur.nl – Internet: www.klankkleur.nl
KvK 62265113 – BTW nr NL.88362607B02 - IBAN NL 55 RABO 01420.47.902

omhoog